Návštěvou webu www.BigZoom.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají portál www.BigZoom.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

 1. 1. Úvodní ujednání

  1. Společnost BigZoom a.s., IČO: 272 51 748, se sídlem Na strži 2097/63, Krč 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249 (dále jen „Provozovatel“) provozuje a spravuje portál na webových stránkách www.bigzoom.cz (dále jen „Portál“), který je propachtováván třetím subjektům (dále jen „Dodavatel“) za účelem nabízení jejich zboží a/nebo služeb, přičemž Provozovatel zprostředkovává prostřednictvím Portálu uzavření smluv ohledně poskytnutí zboží a/nebo služeb mezi Dodavatelem a třetími osobami, které o to projeví zájem.
  2. Tyto podmínky užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti třetích osob, které mají v úmyslu užívat Portál a/nebo které mají zájem uzavřít smlouvu s Dodavatelem prostřednictvím Portálu (dále jen „Uživatelé“). Smlouvy mezi Uživatelem a Dodavatelem jsou prostřednictvím Portálu uzavírané na základě zprostředkování Provozovatelem (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  3. Vstupem na Portál a/nebo přihlášením do svého účtu na Portálu Uživatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a je povinen se jimi řídit.
  4. Provozovatel je oprávněn v případě potřeby jednostranně změnit nebo doplnit tyto Podmínky, přičemž je povinen o této změně vyrozumět Uživatele prostřednictvím Portálu, aby se Uživatelé mohli vždy seznámit s aktuálním platným zněním Podmínek.
 2. 2. Používání Portálu

  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k webovým stránkám na Portálu.
  2. Používání Portálu Uživatelem je bezplatné.
  3. Uživatel bere tímto výslovně na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou Zprostředkované smlouvy ani účastníkem smluvních vztahů založených Zprostředkovanou smlouvou. Smluvními stranami Zprostředkované smlouvy jsou pouze Dodavatel a Uživatel. Z toho důvodu není Provozovatel odpovědný za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani není povinen k náhradě případné škody vzniklé Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  4. Portál je současně částečně propachtováván Dodavatelům, kteří jsou oprávněni na Portálu zveřejňovat informace a další obrazové materiály ohledně nabízeného zboží a/nebo služeb. Provozovatel tak není odpovědný za závadnost nebo protiprávnost zveřejněného obsahu na Portálu, který byl poskytnut Dodavatelem. Zároveň Provozovatel neodpovídá za úplnost, pravdivost, přesnost obsahu zveřejněného Dodavateli na Portálu. V případě nekalosoutěžního jednání, porušení autorských, osobnostních nebo jiných průmyslových práv zveřejněním obsahu na Portálu nese za toto jednání odpovědnost Dodavatel, který poskytl a/nebo zveřejnil na Portálu daný protiprávní obsah.
  5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv přerušit nebo zcela ukončit přístup k Portálu, a to i bez předchozího oznámení.
  6. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a jeho bezpečnost Portálu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, zisku, či neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 3. 3. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je povinen:
   1. poskytovat Provozovateli pouze pravdivé, úplné, přesné a správné osobní a další údaje;
   2. se před používáním Portálu důkladně seznámit s těmito Podmínkami
   3. používat Portál, uzavírat Zprostředkované smlouvy a činit další úkony na Portálu prostřednictvím jednoho uživatelského účtu a není oprávněn zakládat další uživatelské účty, v opačném případě mohou být tyto uživatelské účty Provozovatelem zablokované a smazané;
   4. nevyjadřovat se ve veřejných diskuzích a hodnoceních na Portálu a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Provozovatele hrubě a/nebo vulgárně, neurážet ostatní Uživatele, Dodavatele, Provozovatele a jeho zaměstnance, smluvní partnery Provozovatele, nezveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují bigzoom.cz a/nebo jeho smluvní partnery;
   5. při užívání Portálu dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, nezasahovat do práv Provozovatele, Dodavatele nebo jiných třetích osob.
  2. Uživatel se zavazuje nevyužívat Portál k vlastním komerčním účelům nebo způsobem, který by poškozoval Provozovatele nebo Dodavatele.
  3. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem narušovat stabilitu nebo chod Portálu nebo jakýmkoliv způsobem zneužívat a/nebo měnit či modifikovat jakoukoliv část Portálu a jeho obsah.
  4. 3.4. Uživatel je oprávněn hodnotit nabídky na Portálu, přičemž bere na vědomí, že hodnocení je na Portálu uvedeno spolu s křestním jménem Uživatele.
  5. Pokud je součástí příspěvku a/nebo hodnocení fotografie uděluje Uživatel Provozovateli bezúplatnou licenci k fotografii, a to v původní, zpracované či jinak změněné podobě, v recenzích a jakož i v reklamních materiálech Provozovatele v elektronické či tištěné podobě. Licence se uděluje v neomezeném rozsahu, tj. bez územního či množstevního omezení a na celou dobu trvání autorských práv. Provozovatel není povinen licenci využít.
 4. 4. Poučení ohledně práva Zákazníka odstoupit od Zprostředkované smlouvy

  1. Provozovatel tímto článkem Podmínek informuje Uživatele jakožto případného spotřebitele, tj. fyzickou osobu, která jedná s Provozovatelem a/nebo uzavírá Zprostředkovanou smlouvu s Dodavatelem na základě zprostředkování Provozovatelem, mimo své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Zákazník“), o jeho právech odstoupit od Zprostředkované smlouvy v souladu s právními předpisy, a to v rámci plnění své informační povinnosti.
  2. Vzhledem k tomu, že Zprostředkovaná smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Portálu), má Zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Zprostředkované smlouvy odstoupit, a to zásadně do čtrnácti dnů od doručení Voucheru na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
  3. Odstoupení od Zprostředkované smlouvy musí být doručeno Dodavateli prostřednictvím Provozovatele. Zákazník je povinen zaslat odstoupení na adresu Provozovatele uvedenou na Portálu nebo na e-mailovou adresu Provozovatele dostupnou na Portálu. Pro účely odstoupení od Zprostředkované smlouvy může Zákazník využít formulář dostupný na Portálu. V opačném případě by projev Zákazníka ohledně odstoupení měl obsahovat alespoň jeho identifikační údaje, unikátní identifikační kód Voucheru a číslo bankovního účtu pro účely vrácení zaplacené Ceny, nebyl-li zvolen způsob platby Twisto.
  4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Zprostředkované smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5. Odstoupí-li Zákazník bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Zákazníka začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Zprostředkované smlouvy, vrátí Dodavatel Zákazníkovi poměrnou část Ceny sníženou o cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Zprostředkované smlouvy. Je-li sjednaná Cena nepřiměřeně vysoká, vrátí Dodavatel Zákazníkovi poměrnou část ceny sníženou o cenu odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
  6. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od Zprostředkované smlouvy bez uvedení důvodu Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. Je-li předmětem Zprostředkované smlouvy zájezd, může Zákazník před zahájením zájezdu od Zprostředkované smlouvy odstoupit vždy, avšak Dodavatel jako pořadatel zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li Zákazník svou povinnost.
  8. Zákazník může odstoupit od Zprostředkované smlouvy o zájezdu i z jiného důvodu, než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu. Výše odstupného musí být přiměřená. Není-li odstupné ujednáno, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost Zákazníka Dodavatel jako pořadatel zájezdu výši odstupného odůvodní.
  9. 4.9. Zákazník není povinen hradit odstupné podle čl. 4.8 VOP v případě, že využije zákonné možnosti odstoupení v případech uvedených v ustanovení § 2531 odst. 2 Občanského zákoníku, pokud:
   1. Dodavatel jako pořadatel zájezdu zvýší cenu zájezdu o více než 8 %,
   2. je Dodavatel z důvodu vnějších okolností nucen podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo
   3. Dodavatel nemůže splnit zvláštní požadavky Zákazníka, které přijal.
  10. Dále v souladu s ustanovením § 2535 Občanského zákoníku má Zákazník právo odstoupit od Zprostředkované smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného podle čl. 4.8 VOP, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má Zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.
  11. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu může odstoupit od Zprostředkované smlouvy, pokud
   1. počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve Zprostředkované smlouvě a Dodavatel oznámil Zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve Zprostředkované smlouvě, která nesmí být kratší než (a) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, (b) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, (c) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo
   2. mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil Zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
  12. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu v případech podle čl. 4.10 a čl. 4.11 VOP vrátí Zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči Zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
 5. 5.Poučení Zákazníka o právech z vadného plnění a ze záruky na základě Zprostředkované smlouvy

  1. Provozovatel tímto článkem Podmínek informuje Zákazníky o jejich právech z vadného plnění a ze záruky na základě Zprostředkované smlouvy, a to v rámci plnění své informační povinnosti.
  2. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy podle konkrétního předmětu Zprostředkované smlouvy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2165 až 2174, § 2615 až 2619, § 2537 až 2541 Občanského zákoníku, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  3. Zákazník tímto bere na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou Zprostředkované smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem a z toho důvodu nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností dle Zprostředkované smlouvy, ani žádnou odpovědnost související s vadným plněním Zprostředkované smlouvy nebo za vzniklou škodu Zákazníkovi v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Provozovatel odpovídá pouze za řádné dodání Voucheru Zákazníkovi v souladu s těmito VOP.
  4. Dodavatel je povinen dodat zboží a/nebo služby, které odpovídají Zprostředkované smlouvě, a bez jakýchkoliv faktických a/nebo právních vad. Zboží a/nebo služby musí být poskytnuto v sjednaném množství, provedení a jakosti. Není-li jakost a/nebo provedení ujednáno, je Dodavatel plnit v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze Zprostředkované smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
  5. Je-li plněno vadně, má Zákazník práva z vadného plnění za podmínek podle Zprostředkované smlouvy a v souladu s právními předpisy.
  6. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Zprostředkované smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  7. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží a/nebo služby při jejich dodání, resp. poskytnutí, byť se projeví až později. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
  8. V případě prodávaného použitého zboží Dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Zákazník v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
  9. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
  10. Ve lhůtě podle čl. 5.9 VOP může Zákazník uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Zprostředkované smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
   1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   2. odstranění vady opravou věci,
   3. přiměřenou slevu z Ceny,
   4. vrácení Ceny na základě odstoupení od Zprostředkované smlouvy.
  11. Za podstatné porušení Zprostředkované smlouvy se považuje takové porušení Zprostředkované smlouvy, o němž smluvní strana porušující Zprostředkovanou smlouvu již při uzavření Zprostředkované smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Zprostředkovanou smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  12. U vady, která znamená nepodstatné porušení Zprostředkované smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Zákazník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny.
  13. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
  14. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není oprávněn k vyřizování reklamací v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  15. Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Dodavatele je možná jen tehdy, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  16. Nezvolí-li Zákazník své právo z podstatného porušení Zprostředkované smlouvy podle čl. 5.10 VOP včas, má Zákazník práva jako při nepodstatném porušení Zprostředkované smlouvy podle čl. 5.12 VOP.
  17. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Zákazník předá či doručí zboží Dodavateli nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  18. Dodavatel je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Dodavatelem v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Dodavatelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Dodavatel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Zprostředkované smlouvy.
  19. Odmítne-li Dodavatel odstranit vadu věci, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Zprostředkované smlouvy.
  20. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Zákazník povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Dodavatele jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  21. Je-li předmětem Zprostředkované smlouvy zájezd, tak zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se Zprostředkovanou smlouvou.
  22. Má-li zájezd vadu, je Zákazník povinen ji vytknout Dodavateli jakožto pořadateli bez zbytečného odkladu, jakmile se o ní dozvěděl. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Dodavatel jakožto pořadatel odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník dále bere na vědomí, že je oprávněn vytknout vadu zájezdu rovněž prostřednictvím Provozovatele jakožto zprostředkovatele prodeje zájezdu. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti Zákazníka Dodavateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení Provozovateli jakožto zprostředkovateli prodeje zájezdu.
  23. Dodavatel je povinen odstranit vady zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
  24. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve lhůtě podle čl. 5.22 VOP, má Zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Zákazník odstoupit od Zprostředkované smlouvy bez zaplacení odstupného.
  25. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Dodavatel bez dodatečných nákladů pro Zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve Zprostředkované smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat Zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.
  26. Je-li navrhované náhradní řešení podle čl. 5.25 VOP nižší jakosti, než jakou určuje Zprostředkovaná smlouva, poskytne Dodavatel Zákazníkovi přiměřenou slevu.
  27. Zákazník může navrhované náhradní řešení podle čl. 5.25 VOP odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve Zprostředkované smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
  28. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, Dodavatel v případě podle čl. 5.24 VOP poskytne Zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro Zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
  29. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat Zákazníka v souladu se Zprostředkovanou smlouvou, nese Dodavatel náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho Zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období.
  30. Omezení výše nákladů podle čl. 5.29 VOP se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že pořadateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu.
  31. Dodavatel se nemůže zprostit povinnosti podle čl. 5.29 VOP v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.
  32. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s čl. 5.22 VOP, má Zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo Zákazníka na slevu, nepromlčí se toto právo dříve než za 2 roky ode dne, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
  33. Vytkl-li Zákazník Dodavateli vadu podle čl. 5.22 VOP a neodstranil-li ji Dodavatel, má Zákazník právo na náhradu škody. Dodavatel se povinnosti k náhradě škody též zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit.
  34. Ocitne-li se po zahájení zájezdu Zákazník v nesnázích nebo v situaci podle čl. 5.29 VOP poskytne mu Dodavatel neprodleně pomoc, zejména tím, že mu sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, dále je mu nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže mu najít náhradní cestovní řešení. Zavinil-li si Zákazník nesnáze sám, může Dodavatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
  35. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.
  36. Další informace podle právních předpisů obdrží Zákazník předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením Zprostředkované smlouvy.
 6. 6. Platební podmínky

  1. Cenu za Voucher na základě uzavřené Zprostředkované smlouvy (dále jen „Cena“) je Uživatel oprávněn uhradit následujícími způsoby:
   1. platební kartou po internetu přes platební bránu;
   2. bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele;
   3. službou Twisto;
   4. prostřednictvím benefitního systému.
  2. Provozovatel je oprávněn pro Dodavatele vybírat od Uživatelů Cenu, přičemž jedná jeho jménem a na jeho účet. Zaplacením Ceny na bankovní účet Provozovatele jedním ze způsobů podle těchto Podmínek je splněna povinnost Uživatele uhradit Cenu Dodavateli.
  3. V případě platby Ceny platební kartou po internetu přes platební bránu bere Uživatel na vědomí, že tato platba je prováděna prostřednictvím platebního systému třetí osoby, jejímž provozovatelem není Provozovatel a jehož provoz a fungování se řídí samostatnými podmínkami jeho užití.
  4. V případě platby prostřednictvím benefitního systému vyplní Uživatel údaje pro platbu prostřednictvím benefitního systému přímo v objednávce zboží a/nebo služeb nebo bude přesměrován na platební bránu konkrétního provozovatele benefitního systému po odeslání objednávky. V případě přesměrování na platební bránu provozovatele benefitního systému bere Uživatel na vědomí, že se jedná o platební bránu třetí osoby, kterou neprovozuje Provozovatel a která se řídí vlastními samostatnými podmínkami.
  5. Platba Twisto je poskytovaná společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“, které jsou dostupné na https://www.twisto.cz/podminky/.
  6. Služba Twisto je založena na odložení platby Ceny Uživatelem, a to na základě postoupení pohledávky Dodavatele vůči Uživateli na společnosti Twisto payments a.s. Uživatel je následně povinen zaplatit Cenu do 14 dní ode dne zaslání Voucheru při využití služby Platba Online nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne zaslání Voucheru při využití služby Twisto účet.
  7. Uživatel zvolením platební metody Služba Twisto akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Uživatel výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Dodavatele na uhrazení Ceny na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Zákazník uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.
  8. Uživatel bere na vědomí, že Služba Twisto není provozovaná Provozovatelem, a Provozovatel proto nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživateli v souvislosti se Službou Twisto.
  9. Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel je ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, zmocněn Dodavatelem, aby evidoval tržby, a aby v případě tržeb, na které se zákonná evidence vztahuje, vystavoval a zasílal Uživatelům účtenky s údaji požadovanými právními předpisy. Účtenka bude v takovém případě zasílána po úhradě Ceny na e-mailovou adresu Uživatele, kterou poskytl Provozovateli a Dodavateli v souvislosti s uzavřením Zprostředkované smlouvy.
 7. 7. Závěrečná ujednání

  1. Veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem v souvislosti s užíváním a/nebo přístupem na Portál se řídí právním řádem České republiky.
  2. K rozhodování jakýchkoliv sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem v souvislosti s užíváním a/nebo přístupem na Portál jsou příslušné soudy České republiky.
  3. Je-li Uživatelem spotřebitel, má v případě vzniku sporu mezi ním a Provozovatelem ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení takového sporu. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS .
  4. Bude-li jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost těchto Podmínek.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Souhlasím